Suryakant Kulkarni
Director
Shirish Vaidya
Secretary
Ganga Karkale
Chief Secretary
Chandrashekhar Akolkar
Treasurer
Yashawant Patil
Member
Deepak Kshirsagar
Member
Hemant Pardikar
Member
Nitin Shitole
Member
Vaishali Joshi
Member